Regulamin rekrutacji do Szkoły Podstawowej Mistrzostwa Sportowego STAL MIELEC w Mielcu w roku szkolnym 2021/2022

Mielecka Szkoła Podstawowa Mistrzostwa Sportowego Piłkarskie Nadzieje w Mielcu została utworzona z myślą o wychowankach Akademii Piłkarskiej Piłkarskie Nadzieje oraz Akademii Piłkarskiej Stali Mielec. Uczęszczanie do wybranej szkoły daje możliwość kontynuacji i jeszcze większego rozwoju sportowego najzdolniejszych adeptów piłki nożnej.

Do Szkoły Podstawowej Mistrzostwa Sportowego Piłkarskie Nadzieje w Mielcu przyjmowane są dzieci i młodzież uzdolnione sportowo po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego.

Warunki rekrutacji:

 • udział w co najmniej dwóch zajęciach selekcyjnych potwierdzonych pozytywną opinią trenera poszczególnego rocznika (dotyczy MSPMS „Piłkarskie Nadzieje”)
 • udział w testach sprawnościowych i ich pozytywny wynik (dotyczy MLMS „Piłkarskie Nadzieje”)
 • pisemna zgoda rodziców /prawnych opiekunów/ na realizację szkolenia sportowego
 • posiadanie aktualnej karty zdrowia sportowca

Terminy rekrutacji:

od 1 marca marca do 31 maja 2021 roku należy dostarczyć podanie do szkoły, które przyjmowane będą w sekretariacie szkoły przy ul. Sękowskiego 1

od 21 czerwca do 29 czerwca 2021 roku należy dostarczyć:

 • oryginał świadectwa ukończenia klasy trzeciej, czwartej, piątej szóstej lub siódmej szkoły podstawowej – przy postępowaniu rekrutacyjnym do klasy czwartej oraz piątej, szóstej, siódmej i ósmej Szkoły Podstawowej Mistrzostwa Sportowego Piłkarskie Nadzieje w Mielcu,
 • kserokopię aktu urodzenia,
 • trzy fotografie,
 • zaświadczenie lekarskie potwierdzające bardzo dobry stan zdrowia, wydane przez lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej lub innego uprawnionego lekarza i informujące o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w szkole mistrzostwa sportowego,
 • kartę zdrowia.

Zajęcia selekcyjne:

Zajęcia selekcyjne obejmujące trening ogólnorozwojowy, udział w ćwiczeniach specjalistycznych z piłki nożnej oraz małych grach po uprzednim kontakcie telefonicznym z trenerem poszczególnego rocznika:

 • klasa czwarta szkoły podstawowej w roku szkolnym 2021/2022 – Paweł Irla, tel. 790516282
 • klasa piąta szkoły podstawowej w roku szkolnym 2021/2022 – Marcin Gancarczyk, tel. 665431667
 • klasa szósta szkoły podstawowej w roku szkolnym 2021/2022 – Paweł Irla, tel. 790516282
 • klasa siódma szkoły podstawowej w roku szkolnym 2021/2022 – Radosław Sekuła, tel. 729882722
 • klasa ósma szkoły podstawowej w roku szkolnym 2021/2022 – Dariusz Szady, tel. 606921990
 • klasa pierwsza liceum w roku szkolnym 2021/2022 – Marcin Gancarczyk, tel. 665431667
 • klasa druga liceum w roku szkolnym 2021/2022 – Jacek Cyganowski, tel. 603034174
Postanowienia końcowe:

W wyjątkowych przypadkach, gdy kandydat nie spełni wymaganych oczekiwań, szkoła zastrzega sobie możliwość indywidualnej weryfikacji podania o przyjęcie ucznia do szkoły.