Regulamin rekrutacji do Szkoły Podstawowej Mistrzostwa Sportowego STAL MIELEC w Mielcu w roku szkolnym 2022/2023

I Szkoła Podstawowa Mistrzostwa Sportowego STAL MIELEC w Mielcu została utworzona z myślą o wychowankach Akademii Piłkarskiej Piłkarskie Nadzieje oraz Akademii Piłkarskiej Stali Mielec. Z biegiem czasu wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rodziców i uczniów powstało I Liceum Mistrzostwa Sportowego STAL MIELEC w Mielcu. Uczęszczanie do wybranej szkoły daje możliwość kontynuacji i jeszcze większego rozwoju sportowego najzdolniejszych adeptów piłki nożnej.

 Do Szkół Mistrzostwa Sportowego STAL MIELEC w Mielcu przyjmowane są dzieci i młodzież uzdolnione sportowo po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego.

Warunki rekrutacji:
udział w co najmniej dwóch zajęciach selekcyjnych potwierdzonych pozytywną opinią trenera poszczególnego rocznika (dotyczy I SPMS STAL MIELEC)
udział w testach sprawnościowych i ich pozytywny wynik (dotyczy I LMS STAL MIELEC, termin podany będzie rodzicom/uczniom poprzez stronę internetową i e-mail wpisany w podaniu)
pisemna zgoda rodziców /prawnych opiekunów/ na realizację szkolenia sportowego
posiadanie aktualnej karty zdrowia sportowca
Terminy rekrutacji:
 
od 15 marca marca do 31 maja 2023 roku należy dostarczyć podanie do szkoły, które przyjmowane będą w sekretariacie szkoły przy ul. Sękowskiego 1
od 24 czerwca do 1 lipca 2023 roku należy dostarczyć:
oryginał świadectwa ukończenia klasy trzeciej, czwartej, piątej szóstej lub siódmej szkoły podstawowej – przy postępowaniu rekrutacyjnym do klasy czwartej oraz piątej, szóstej, siódmej i ósmej I Szkoły Podstawowej Mistrzostwa Sportowego STAL MIELEC w Mielcu,
kserokopię aktu urodzenia,
trzy fotografie,
zaświadczenie lekarskie potwierdzające bardzo dobry stan zdrowia, wydane przez lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej lub innego uprawnionego lekarza i informujące o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w szkole mistrzostwa sportowego,
kartę zdrowia.
od 27 czerwca do 11 lipca dostarczenie oryginału świadectwa i oryginału zaświadczenia z OKE o uzyskanych wynikach z egzaminu ósmoklasisty, podania do internatu (do pobrania ze strony internetowej), karty zdrowia ucznia (oraz uzupełnienie pozostałej dokumentacji zgodnie z załącznikami do podania (kserokopia aktu urodzenia, zaświadczenie od lekarza z adnotacją, że uczeń posiada stan zdrowia umożliwiający podjęcie nauki w szkole mistrzostwa sportowego oraz trzy aktualne fotografie podpisane na odwrocie),
– 15 lipca informacja e-mail dotycząca zakwalifikowania ucznia do szkoły oraz do internatu.
 
Zajęcia selekcyjne:
 
Zajęcia selekcyjne obejmujące trening ogólnorozwojowy, udział w ćwiczeniach specjalistycznych z piłki nożnej oraz małych grach po uprzednim kontakcie telefonicznym z trenerem poszczególnego rocznika:
 
klasa czwarta szkoły podstawowej w roku szkolnym 2022/2023 – Jacek Cyganowski, tel. 603034174
klasa piąta szkoły podstawowej w roku szkolnym 2022/2023 – Jacek Cyganowski, tel. 603034174
klasa szósta szkoły podstawowej w roku szkolnym 2022/2023 – Radosław Sekuła, tel. 729882722
klasa ósma szkoły podstawowej w roku szkolnym 2022/2023 – Radosław Sekuła, tel. 729882722
klasa pierwsza liceum w roku szkolnym 2022/2023 – Radosław Sekuła, tel. 729882722
klasa druga liceum w roku szkolnym 2022/2023 – Radosław Sekuła, tel. 729882722
klasa trzecia liceum w roku szkolnym 2022/2023 – Marcin Gancarczyk, tel. 665431667
klasa czwarta liceum w roku szkolnym 2022/2023 – Jacek Cyganowski, tel. 603034174
Postanowienia końcowe:
W wyjątkowych przypadkach, gdy kandydat nie spełni wymaganych oczekiwań, szkoła zastrzega sobie możliwość indywidualnej weryfikacji podania o przyjęcie ucznia do szkoły.