Regulamin rekrutacji do Szkoły Podstawowej Mistrzostwa Sportowego STAL MIELEC w Mielcu w roku szkolnym 2022/2023

I Szkoła Podstawowa Mistrzostwa Sportowego STAL MIELEC w Mielcu została utworzona z myślą o wychowankach Akademii Piłkarskiej Piłkarskie Nadzieje oraz Akademii Piłkarskiej Stali Mielec. Z biegiem czasu wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rodziców i uczniów powstało I Liceum Mistrzostwa Sportowego STAL MIELEC w Mielcu. Uczęszczanie do wybranej szkoły daje możliwość kontynuacji i jeszcze większego rozwoju sportowego najzdolniejszych adeptów piłki nożnej.

Do Szkół Mistrzostwa Sportowego STAL MIELEC w Mielcu przyjmowane są dzieci i młodzież uzdolnione sportowo po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego.

Warunki rekrutacji:

 • udział w co najmniej dwóch zajęciach selekcyjnych potwierdzonych pozytywną opinią trenera poszczególnego rocznika (dotyczy I SPMS STAL MIELEC)
 • udział w testach sprawnościowych i ich pozytywny wynik (dotyczy I LMS STAL MIELEC, termin podany będzie rodzicom/uczniom poprzez stronę internetową i e-mail wpisany w podaniu)
 • pisemna zgoda rodziców /prawnych opiekunów/ na realizację szkolenia sportowego
 • posiadanie aktualnej karty zdrowia sportowca

Terminy rekrutacji:

 • od 15 marca marca do 31 maja 2022 roku należy dostarczyć podanie do szkoły, które przyjmowane będą w sekretariacie szkoły przy ul. Sękowskiego 1
 • od 24 czerwca do 1 lipca 2022 roku należy dostarczyć:
 • oryginał świadectwa ukończenia klasy trzeciej, czwartej, piątej szóstej lub siódmej szkoły podstawowej – przy postępowaniu rekrutacyjnym do klasy czwartej oraz piątej, szóstej, siódmej i ósmej I Szkoły Podstawowej Mistrzostwa Sportowego STAL MIELEC w Mielcu,
 • kserokopię aktu urodzenia,
 • trzy fotografie,
 • zaświadczenie lekarskie potwierdzające bardzo dobry stan zdrowia, wydane przez lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej lub innego uprawnionego lekarza i informujące o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w szkole mistrzostwa sportowego,
 • kartę zdrowia.
 • od 27 czerwca do 11 lipca dostarczenie oryginału świadectwa i oryginału zaświadczenia z OKE o uzyskanych wynikach z egzaminu ósmoklasisty, podania do internatu (do pobrania ze strony internetowej), karty zdrowia ucznia (oraz uzupełnienie pozostałej dokumentacji zgodnie z załącznikami do podania (kserokopia aktu urodzenia, zaświadczenie od lekarza z adnotacją, że uczeń posiada stan zdrowia umożliwiający podjęcie nauki w szkole mistrzostwa sportowego oraz trzy aktualne fotografie podpisane na odwrocie),
 • – 15 lipca informacja e-mail dotycząca zakwalifikowania ucznia do szkoły oraz do internatu.

   

Zajęcia selekcyjne:

Zajęcia selekcyjne obejmujące trening ogólnorozwojowy, udział w ćwiczeniach specjalistycznych z piłki nożnej oraz małych grach po uprzednim kontakcie telefonicznym z trenerem poszczególnego rocznika:

 • klasa czwarta szkoły podstawowej w roku szkolnym 2022/2023 – Jacek Cyganowski, tel. 603034174
 • klasa piąta szkoły podstawowej w roku szkolnym 2022/2023 – Paweł Irla, tel. 790516282
 • klasa siódma szkoły podstawowej w roku szkolnym 2022/2023 – Paweł Irla, tel. 790516282
 • klasa ósma szkoły podstawowej w roku szkolnym 2022/2023 – Radosław Sekuła, tel. 729882722
 • klasa pierwsza liceum w roku szkolnym 2022/2023 – Radosław Sekuła, tel. 729882722
 • klasa druga liceum w roku szkolnym 2022/2023 – Marcin Gancarczyk, tel. 665431667
 • klasa trzecia liceum w roku szkolnym 2022/2023 – Jacek Cyganowski, tel. 603034174
 • Postanowienia końcowe:

W wyjątkowych przypadkach, gdy kandydat nie spełni wymaganych oczekiwań, szkoła zastrzega sobie możliwość indywidualnej weryfikacji podania o przyjęcie ucznia do szkoły.