Regulamin rekrutacji do Szkół Mistrzostwa Sportowego STAL MIELEC w Mielcu

w roku szkolnym 2022/2023

I Szkoła Podstawowa Mistrzostwa Sportowego STAL MIELEC w Mielcu została utworzona z myślą o wychowankach Akademii Piłkarskiej Piłkarskie Nadzieje oraz Akademii Piłkarskiej Stali Mielec. Z biegiem czasu wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rodziców i uczniów powstało I Liceum Mistrzostwa Sportowego STAL MIELEC w Mielcu. Uczęszczanie do wybranej szkoły daje możliwość kontynuacji i jeszcze większego rozwoju sportowego najzdolniejszych adeptów piłki nożnej.

Do Szkół Mistrzostwa Sportowego STAL MIELEC w Mielcu przyjmowane są dzieci i młodzież uzdolnione sportowo po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego.

Warunki rekrutacji:

– udział w co najmniej dwóch zajęciach selekcyjnych potwierdzonych pozytywną opinią trenera poszczególnego rocznika (dotyczy I SPMS STAL MIELEC)

– udział w testach sprawnościowych i ich pozytywny wynik (dotyczy I LMS STAL MIELEC, termin podany będzie rodzicom/uczniom poprzez stronę internetową i e-mail wpisany w podaniu)

– pisemna zgoda rodziców /prawnych opiekunów/ na realizację szkolenia sportowego

– posiadanie aktualnej karty zdrowia sportowca

Terminy rekrutacji:

– od 15 marca marca do 31 maja 2022 roku należy dostarczyć podanie do szkoły, które przyjmowane będą w sekretariacie szkoły przy ul. Sękowskiego 1

– od 24 czerwca do 1 lipca 2022 roku należy dostarczyć:

– oryginał świadectwa ukończenia klasy trzeciej, czwartej, piątej szóstej lub siódmej szkoły podstawowej – przy postępowaniu rekrutacyjnym do klasy czwartej oraz piątej, szóstej, siódmej i ósmej I Szkoły Podstawowej Mistrzostwa Sportowego STAL MIELEC w Mielcu,

– kserokopię aktu urodzenia,

– trzy fotografie,

– zaświadczenie lekarskie potwierdzające bardzo dobry stan zdrowia, wydane przez lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej lub innego uprawnionego lekarza i informujące o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w szkole mistrzostwa sportowego,

– kartę zdrowia.

Zajęcia selekcyjne:

Zajęcia selekcyjne obejmujące trening ogólnorozwojowy, udział w ćwiczeniach specjalistycznych z piłki nożnej oraz małych grach po uprzednim kontakcie telefonicznym z trenerem poszczególnego rocznika:

klasa czwarta szkoły podstawowej w roku szkolnym 2022/2023 – Jacek Cyganowski, tel. 603034174

klasa piąta szkoły podstawowej w roku szkolnym 2022/2023 – Paweł Irla, tel. 790516282

klasa siódma szkoły podstawowej w roku szkolnym 2022/2023 – Paweł Irla, tel. 790516282

klasa ósma szkoły podstawowej w roku szkolnym 2022/2023 – Radosław Sekuła, tel. 729882722

klasa pierwsza liceum w roku szkolnym 2022/2023 – Radosław Sekuła, tel. 729882722

klasa druga liceum w roku szkolnym 2022/2023 – Marcin Gancarczyk, tel. 665431667

klasa trzecia liceum w roku szkolnym 2022/2023 – Jacek Cyganowski, tel. 603034174

Postanowienia końcowe:

W wyjątkowych przypadkach, gdy kandydat nie spełni wymaganych oczekiwań, szkoła zastrzega sobie możliwość indywidualnej weryfikacji podania o przyjęcie ucznia do szkoły.